Corporate adress

143082, Moscow region, Zhukovka, Rublevo-Uspenskoe road, 186.

+7 (495) 635-32-81

info@zhukoffkaplaza.ru

Corporate adress

143082, Moscow region, Odintsovo district, Rublevo-Uspenskoe road, Zhukovka 186.

Tel: +7 (495) 635-32-81
sales@zhukoffkaplaza.ru

Design studio

143082, Moscow region, Odintsovo district, Rublevo-Uspenskoe road, Zhukovka 186.
Tel: +7 (495) 635-32-81
info@zhukoffkahome.ru

Zhukoffka Plaza. Gifts

Moscow, Kutuzov prospect, 48 Gallery "Vremena Goda"
Tel: +7 ( 495) 662-33-19
vg@zhukoffkaplaza.ru